Fullmäktige 21 december 2020

Videoinspelning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:00:00

Kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark inleder sammanträdet. Instruktioner till ledamöterna med anledning av att sammanträdet är digitalt.

0:07:55

Upprop

0:15:55

Justering och fastställande av dagordning

0:17:50

Ekonomisk rapport till kommunfullmäktige

0:33:15

Ny avfallsplan, Umeåregionen

0:49:55

Antagande: Detaljplan för Tomtebo 2:1 med flera, Tomtebo/Ålidhemsområdet

1:56:45

Antagande: Detaljplan för Handlaren 18 med flera, inom Teg

2:13:05

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken

2:15:30

Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen

2:16:20

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter

2:17:25

Ny taxa: Umeå kommuns taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer

2:19:00

Tillägg till Umeå kommuns riktlinjer för budget- och investeringsprocessen

2:22:40

Limiter 2021

2:26:00

Markanvisningspolicy för Umeå kommun (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:00

Markanvisningspolicy för Umeå kommun (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

0:34:00

Information från kommunrevisionen

0:38:55

Umeå 400 år 2022, förstudie, projektplan och organisation med mera

1:03:20

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun 2020–2030

2:16:40

Ny delägare i Vakin

2:17:50

Motion 24/2016: Samverka med den andra hälftenägaren till Väven i Umeå AB för att kvitta hyror

2:36:00

Motion 7/2017: Bygg Socialtjänstens Hus; Ulrika Edman och Lasse Jacobson (V)

3:02:00

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:10:15

Motion 47/2017: Upphandlingar mot sexuella trakasserier; Saasha Metsärantala (FI)

3:11:00

Motion 16/2018: Inför Skatteschysst; Saasha Metsärantala (FI)

3:12:00

Motion 36/2018: Vidareutveckla kvinnohistoriska museum; Saasha Metsärantala (FI)

3:12:35

Motion 39/2018: Solpaneler på ishallen; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

3:20:20

Avslutning och julhälsning; kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark och vice ordförande Sven-Olov Edvinsson


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades