Fullmäktige 21 juni 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen, del 1

Starttid

Ärende

0:00:00

Budget 2022 och plan 2023–2025, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2022–2025

0:00:30

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:18:40

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:29:00

Bore Sköld (V), inledningsanförande

0:37:35

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:45:50

Björn Kjellsson (L), inledningsanförande

0:52:40

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:00:50

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:09:50

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:19:45

Davis Kaza (AP), inledningsanförande

1:30:10

Övriga inlägg i budgetdebatten

5:34:00

Genomgång av partiernas uppdragsförslag och yrkanden

6:06:35

Beslut efter budgetdebatten (fortsätter i del 2)

Starttider för ärendena i sändningen, del 2

Starttid

Ärende

0:00:00

Beslut efter budgetdebatten (fortsättning från del 1)

0:07:40

Förlängning av giltighetstid för åtgärdsprogram för renare luft

0:48:10

Antagande: Detaljplan för del av fastigheterna Kåddis 3:1 med flera, Klockarbäcken

0:51:15

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för perioden januari–april 2021

0:52:00

Inbetalning av kapitalinsats för täckande av solvenskapital i Svenska Kommun Försäkrings AB

0:52:35

Ändring av bolagsordning och kontsortialavtal för Nolia AB

0:54:05

Sammanträdestider 2022, kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och näringslivs- och arbetsutskottet

0:54:45

Valärenden, avsägelser och anmälningsärenden

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades