Fullmäktige 22 februari 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:00:00

Upprop

0:12:21

Justering och fastställande av dagordning

0:13:18

UKF-koncernen (Umeå kommunföretag) informerar

0:26:52

UPAB

0:39:02

INAB

0:54:37

Umeå Hamn

1:07:07

Vakin/Umeva

1:29:54

Dåva Deponi AB

1:44:20

Umeå Energi AB

2:09:00

AB Bostaden

2:30:46

Frågor till bolagen från fullmäktigeledamöter

3:08:30

Lunchpaus

3:56:20

Kommunrevisorerna informerar

4:09:20

Remiss om tillstyrkan till ändringstillstånd för vindkraftsetablering Ivarsboda – Gryssjön

4:23:05

Översyn av områdesgränser och namn samt nytt stadsdelsområde

4:24:38

Motion 10/2019: Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga; Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm Ejlefall och Maria Nilsson (SD)

5:09:45

Motion 21/2019: Regnbågsboenden; Björn Kjellsson och Marianne Normark (L)

6:30:42

Motion 5/2020: Värdediskriminering inte värdigt Umeå; Ulrika Edman, Lennart Arvidsson, Åsa Bäckström, Gudrun Nordborg (V)

7:09:43

Motion 11/2020: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)

7:33:46

Motion 12/2020: Krav på språkkunskap i svenska för verksamma inom äldreomsorg och hemtjänst; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson, Birgitta Palm-Ejlefall (SD)

8:48:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades