Fullmäktige 24 februari 2020

Inspelad webb-tv-sändning (tre delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:05

Upprop

0:05:30

Justering och fastställande av dagordning

0:06:02

UKF-koncernen (Umeå kommunföretag) informerar, Fredrik Lundberg, vd och koncernchef för de kommunala bolagen

0:24:10

Upab, Elin Pietroni, vd

0:36:04

Inab, Mikael Salomonsson, vd

0:51:38

Umeå hamn, Bertil Hammarstedt, vd

1:04:33

Vakin, Tomas Blomqvist, vd

1:20:10

Dåva deponi, Jörgen Aronsson, vd

1:32:45

Umeå energi, Jan Ridfeldt, vd

1:56:05

Bostaden, Jerker Eriksson, vd

2:30:00

Frågor från kommunfullmäktigeledamöterna till bolagen

 

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:32

Kommunrevisorerna informerar

0:12:07

Motion 21/2017: Huskurage – räddar liv och förebygger våld; Anna-Karin Sjölander (C)

0:29:35

Umeås lokala miljömål 2020

3:58:15

Antagande: Detaljplan för fastigheten Aspgärdan 18 och del av Böleå 12:2 med flera, Teg

4:01:00

Exploateringsavtal för fastigheten Aspgärdan 18

4:03:30

Antagande: Detaljplan för fastigheten Almen 2 med flera, Grisbacka

4:11:55

Regler för Umeå kommuns stöd till ideella föreningar

5:03:28

Nya taxor och avgifter 2020 för grävtillstånd, kajplatser och torghandel (fortsätter i nästa filmklipp, del 3)

 

Starttider för ärendena i del 3 (kväll)

Starttid

Ärende

0:00:00

Nya taxor och avgifter 2020 för grävtillstånd, kajplatser och torghandel (fortsättning från föregående filmklipp, del 2)

0:15:15

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kost inom individ- och familjenämnden och äldrenämnden

0:56:03

Fusion av Bostaden AB:s dotterbolag

0:56:49

Inrättande av landsbygdsutvecklingsråd – godkännande av reviderat reglemente

0:58:52

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

 

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-02-24_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 93.8 MB. 93.8 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades