Fullmäktige 25 maj 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:03:00

Upprop

0:05:00

Justering och fastställande av dagordning

0:06:00

Utökning av kreditlimit för Umeå kommun

0:06:45

Utökning av kreditlimit för Umeå Kommunföretag AB (UKF) och Nolia AB

0:07:20

Delägarskap i Vakin, Nordmalings kommun

0:11:15

Nytt aktieägaravtal, Svenska kommunförsäkring AB

0:12:07

Avsiktsförklaring: Umeåregionens kommuner i samverkan för gemensam utveckling och effektivisering

0:33:00

Umeå kommuns handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 2020–2023

0:38:20

Antagande: OPF-KL 2018 (omställningsstöd och pension för förtroendevalda)

0:45:00

Uteserveringsavgifter med anledning av pandemi

0:57:15

Redovisning av motioner 2020

1:06:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:08:40

Motion 7/2019: Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst; Veronica Kerr (KD)

1:27:10

Motion 15/2019: Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå! Nils Seye Larsen, Mariam Salem, Elin Söderberg och Alice Nikmanesh (MP)

1:44:10

Motion 16/2019: Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet; Veronica Kerr, Birgitta Nordvall och Sven-Åke Granberg (KD)

2:12:15

Motion 17/2019: Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor; Nils Seye Larsen, Mariam Salem och Alice Nikamanesh (MP)

2:19:00

Motion 18/2019: Umeinitiativet; Gudrun Nordborg (V)

2:30:20

Motion 19/2019: Gatubibliotek; Gudrun Nordberg (V)

2:35:00

Motion 20/2019: Namnändring av ceremonirummet; Björn Kjellsson (L)

2:36:00

Motion 24/2019: Motverka osund konkurrens i Umeå; Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD)

3:06:00

Interpellationer och enkla frågor

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-05-25_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 31.9 MB. 31.9 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades