Fullmäktige 25 mars 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:46

Upprop

0:06:05

Justering och fastställande av dagordning

0:08:00

Interpellation: Är vården patientsäker? Birgitta Nordvall (KD)

0:56:48

Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut gällande tvångsäktenskap? Maria Nilsson (SD)

2:12:26

Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD) (fortsätter efter lunchpausen i del 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:58

Fortsättning: Motion 45/2017: Inför integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Umeå kommun; Petter Nilsson (SD) (fortsättning från förmiddagen)

0:23:28

Kommunrevisionen informerar

0:34:15

Motion 4/2018: Instifta ett stimulansbidrag, Lennart Johansson (M) och Tina Myhrberg (M)

0:55:45

Motion 18/2018: Gratis mensskydd till unga; Gudrun Nordborg (V)

1:42:30

Motion 32/2018: Närvaroteam; Saasha Metsärantala (FI)

2:02:20

Motion 35/2018: Bygdepott för förbättrad lokal- och ungdomsdemokrati; Saasha Metsärantala (FI)

2:04:54

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Stadsliden 6:6, universitets- och sjukhusområdet, Umeå kommun

2:11:56

Arvodeskommitténs sammansättning och uppdrag

2:12:18

Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2019–2022, ordförande Kvarken ports

2:17:56

Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)

2:18:40

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:22:18

Interpellation: Hedersrelaterat förtryck; Jan Hägglund (AP)

3:31:00

Interpellation: Hur rustat är Umeås civila försvar; Anders Norqvist (L)

3:50:30

Interpellation: När får äldrenämnden ekonomisk kompensation för heltidsinförandet? Marianne Normark (L)

4:42:50

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

4:42:56

Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå; Anders Ågren (M)

4:43:05

Fråga: Handlingsplan om polisanmälan vid brott; Anna-Karin Sjölander (C)

4:51:02

Fråga: Är brännbollsyran viktig för Umeå? Peder Westerberg (L)

4:51:13

Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare? Ulrika Edman (V)

4:51:36

Dagens rosor


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-03-25_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 81 MB. 81 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades