Fullmäktige 25 november 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:15

Upprop

0:03:55

Justering och fastställande av dagordning

0:04:35

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

1:31:00

Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)

2:09:00

Motion 12/2019: Umeå kommun måste bidra till att lagföra åter­vändande IS-terrorister; Anders Ågren (M) och Igor Jonsson (M)

2:47:45

Antagande: Detaljplan för fastigheten Tavelsjö 6:22 och del av Tavelsjö 7:8 med flera

2:48:20

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området (fortsätter efter lunchpausen, i del 2)

 

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:30

Revisionen informerar

0:05:15

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 4:3 med flera, I 20-området (fortsättning från förmidagen, del 1)

0:59:40

Strategi för extern kommunikation

1:03:35

Decentralisering av kommungemensamma ekonomi- och personalfunktioner

1:08:40

Fastställande av ny skattesats efter skatteväxling

1:16:15

Revidering av plan- och bygglovstaxa; mervärdesskatt på utstakning i kommunal regi

1:18:15

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster

1:20:20

Generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för kommunal färdtjänst

1:29:15

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, dagvård och kostavgifter

1:53:15

Bildande av en koncernstruktur för hamnverksamheten

1:57:00

Koncernbildning Kvarken Link-gruppen

2:12:10

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:14:50

Interpellation: Varför ska välfärden i huvudsak bekosta effektiviseringar? Anders Norqvist (L)

2:49:25

Interpellation: Gäller januariavtalet punkt 9 även i Umeå? Mattias Larsson (C)

3:17:20

Interpellation; På vilket sätt tas hänsyn till unga med funktions­nedsättning, när det gäller kommunens fritidsverksamhet och kulturverksamhet? Peder Westerberg (L)

3:36:50

Interpellation: Hur mycket koldioxid släpper Umeå kommun ut genom sina tjänsteresor? Åsa Bäckström (V)

4:16:35

Fråga: Var fanns konsekvensanalysen av de kommunala behoven vid en försäljning av Mimerskolans gymnastiksal? Ulrika Edman (V)

4:23:00

Fråga: Kontakter med Kina; Mattias Larsson (C)

4:28:45

Fråga: Känslig information på fredagar; Maja Westling (C)

 

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-11-25_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 80 MB. 80 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades