Fullmäktige 26 april 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:02:30

Upprop

0:14:20

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:15:15

Interpellation: Är det rimligt att Vakin styr vattenföreningarnas beslut om medlemskap? Mattias Larsson (C)

0:44:45

Interpellation: Svenska Rallyt och miljömålen; Davis Kaza (AP) och Patrik Brännberg (AP)

1:08:50

Paus

1:26:00

Årsredovisning 2020; ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar (fortsätter efter pausen)

3:06:45

Paus

4:01:30

Årsredovisning 2020; ansvarsfrihet, resultathantering och ombudgetering investeringar (fortsättning från före pausen) samt information från kommunrevisorerna

4:28:45

Antagande: Detaljplan för del av Grubbe 9:21 med flera, Klockarbäcken

5:13:20

Antagande: Detaljplan för Anumark 1:20 med flera, Dåvamyran

5:21:40

Genomförandeavtal för detaljplan Anumark 1:20 med flera

5:22:45

Utökning av IT-investeringsram 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5:23:30

Taxor och avgifter för byggande och renovering

5:28:55

Avgift för torghandel och uteserveringar med anledning av pandemi

5:39:10

Efterskänkning av fast administrativ tillsynsavgift för serveringstillstånd

5:50:00

Paus

6:05:00

Antagande: Avsiktsförklaring för folkhälsa

6:53:40

Redovisning av motioner 2021, delrapport 1

6:58:05

Motion 2/2017: Styrning av kommunala bolag; Peder Westerberg (L)

7:19:40

Motion 14/2019: Program för uppföljning och insyn av verksamhet; Veronica Kerr och Anders Sellström (KD)

7:44:30

Motion 22/2019: Avskaffa kundbegreppet; Lasse Jacobson, Ulrika Edman, Andreas Nuottaniemi och Elisabet Forssell (V)

8:12:05

Motion 23/2019: Tyst minut för klimatet; Gudrun Nordborg och Wilmer Prentius (V)

8:39:20

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

8:45:00

Fråga: Är det rimligt med negativa ekonomiska påföljder vid misstänkt covid-19?

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades