Fullmäktige 26 augusti 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:05

Upprop

0:04:30

Justering och fastställande av dagordning

0:07:30

Interpellation: Hur kontrollerar Umeå kommun att skattepengar inte går till extremister och kriminella? Peder Westerberg (L)

1:03:35

Motion 51/2018: Lika förmåner för kommunanställda; Ulrika Edman och Åsa Bäckström (V)

1:48:35

Finanspolicy för Umeå kommunkoncern och regler och riktlinjer för finansiell verksamhet

1:49:17

Uttag ur styrelsens och nämndernas egna kapital

2:06:22

Upphävande av särtaxa för Stöcksjö

2:08:55

Regler för representation

2:16:03

Tomtebo gård, exploateringsavtal med Bonava Sverige AB

2:18:30

Umeå kommuns egenkontrollprogram för elinstallationsarbete

2:18:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:21:40

Interpellation: Kan elever med funktionsnedsättning delta fullt ut under idrottslektionerna? Peder Westerberg (L)

2:52:30

Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera (avbrott för lunch, ärendet fortsätter i del 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:35

Kommunrevisorerna informerar

0:07:24

Budget- och investeringsprocessen

0:35:26

Antagande: Detaljplan för Tomtebo 1:1 och del av Tomtebo 2:1, bostäder med mera (fortsättning från del 1)

1:28:48

Interpellation: När digitaliseras sekretesshandlingarna inom socialtjänsten? Igor Jonsson (M)

1:29:01

Interpellation: Konfessionella inslag i undervisningen; Anser du att det som tidigare förekommit gör det berättigat att agera på VK:s uppgifter? Jan Hägglund och Patrik Brännberg (AP)

2:12:30

Interpellation: Hur genomförs utbildning om FN:s mänskliga rättigheter i Umeås skolor? Anders Norqvist (L)

2:45:38

Interpellation: Fackligt engagemang och lönesättning; Jan Hägglund (AP)

2:55:20

Fråga: Fotbollshallarna – offentlig–privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

2:55:35

Fråga: Hur ser sambandet mellan barnfattigdom och kontakt med socialtjänsten ut? Ulrika Edman (V)

2:55:35

Fråga: Bråttom nu! Kvinno- och tjejjouren behöver ett idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman (V)

2:55:46

Fråga: Vad händer med Umeå kommuns budget för 2020?; Anders Ågren (M)


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-08-26_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 65.3 MB. 65.3 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades