Fullmäktige 26 oktober 2020

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:04:57

Justering och fastställande av dagordning

0:05:54

Budget 2021 och plan till 2024, mål och direktiv till nämnderna samt investeringsplan 2021–2024

0:07:30

Hans Lindberg (S), inledningsanförande

0:26:40

Anders Ågren (M), inledningsanförande

0:36:45

Bore Sköld (V), inledningsanförande

0:46:55

Mattias Larsson (C), inledningsanförande

0:56:10

Peder Westerberg (L), inledningsanförande

1:06:14

Nils Seye Larsen (MP), inledningsanförande

1:14:11

Petter Nilsson (SD), inledningsanförande

1:24:28

Veronica Kerr (KD), inledningsanförande

1:33:53

Jan Hägglund (AP), inledningsanförande

1:44:17

Övriga inlägg i budgetdebatten (fortsätter efter lunchpausen, i filmklipp 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:02:00

Budgetdebatten fortsätter (fortsättning från före lunchpausen, filmklipp 1)

4:14:15

Beslut efter budgetdebatten

5:51:58

Delårsrapport januari–augusti 2020

6:07:35

Förlagslån och kapitalinsats Kommuninvest

6:08:23

Mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i Umeå kommun

6:10:44

Taxa för byggnadsnämndens verksamheter

6:12:46

Redovisning av motioner 2020

6:13:30

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

6:18:00

Dagens rosor


Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades