Fullmäktige 27 januari 2020

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:10

Upprop

0:03:38

Justering och fastställande av dagordning

0:04:52

Interpellation: Vad hände med de vita jobben? Lasse Jacobson (V)

0:45:08

Interpellation: Föroreningar av luft och vatten som kan skada människor och djur; Jan Hägglund (AP)

0:45:29

Interpellation: Delar av det planerade ekonomiska överskottet bör användas till att kompensera äldrenämnden för det ofinansierade heltidsinförandet; Marianne Normark (L)

1:27:50

Fråga: Kommer det skapas nya parkeringar vid Umeå energi arena? Peder Westerberg (L)

1:36:00

Motion 9/2019: Kompensation för karensavdrag; Ulrika Edman (V) och Lennart Arvidsson (V)

2:29:30

Nya föreskrifter om avfallshantering för Umeå kommun 2020

2:30:22

Omvandla ägarlån i NLC Ferry OY till ägarlån i Kvarkenlink OY

2:42:20

Umeå Energi Umenet AB: Aktieförvärv i AC-net Externservice AB och AC-net Internservice AB

2:46:34

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:51:35

Information från ordförande

 

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:04:54

Kommunrevisorerna informerar

0:06:50

Interpellation: Hur ska den pedagogiska undervisningen tillgodoses; Nasteho Osman Lander (V)

0:57:05

Interpellation: Program för uppföljning och insyn av verksamhet; Veronica Kerr (KD)

1:26:21

Interpellation: Kostnader för tillstånd inom vattenskyddsområdet; Mattias Larsson (C)

1:44:53

Fråga: Utveckla området kring Lundabron; Peder Westerberg (L)

1:49:53

Fråga: Beredskap för övertag av hemtjänstverksamhet; Veronica Kerr (KD)

 

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-01-27_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 50 MB. 50 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades