Fullmäktige 27 maj 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:30

Upprop

0:05:46

Justering och fastställande av dagordning

0:06:50

Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå; Anders Ågren (M)

0:39:17

Interpellation: Finns någon plan för att åtgärda bristen på äldre­boendeplatser i Umeå? Patrik Brännberg (AP)

1:30:10

Likvidation av AB Cama Bostad

1:30:47

Förtydligande av borgen ställd för lån i Europeiska Investeringsbanken

1:31:50

Motion 27/2016: Begränsning av gatumusik; Petter Nilsson (SD)

1:36:03

Motion 5/2018: Inrätta ett Trygghetens hus; Veronica Kerr (KD)

1:42:17

Motion 23/2018: Två tredjedelsmajoritet för tillsättande av stadsdirektör; Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:42:58

Motion 26/2018: Demografisk analys som verktyg mot brott och social oro; Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:43:26

Motion 43/2018: Gymnasiemässa i Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

1:44:02

Motion 47/2018: Utbildningsdag om hederskultur för skolsköterskor och kuratorer; Lars-Arne Ivert (SD)

2:15:40

Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm, Maria Nilsson (SD)

2:23:37

Motion 5/2019: Tilldela alla boenden en högläsare; Maria Nilsson (SD)

2:32:27

Näringslivsstrategi för Umeå kommun 2019–2025 (fortsättning efter lunchpausen i del 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:27

Kommunrevisionen informerar

0:03:54

Näringslivsstrategi för Umeå kommun 2019–2025 (fortsättning från förmiddagen)

1:01:03

Antagande: Fotgängarprogram för Umeå

1:22:35

Policy mot diskriminering, kränkande särbehandling och repressalier

1:35:11

Ny taxa enligt tobakslagen

1:35:43

Revidering av taxa för handel med receptfria läkemedel

1:36:14

Revidering av taxa enligt alkohollagen, tillägg folköl

1:36:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:41:42

Interpellation: 4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)

2:23:45

Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)

3:10:53

Interpellation: Arbete mot hedersrelaterat våld; Maria Nilsson, Birgitta Palm Ejlefall (SD)

3:18:43

Interpellation: Dags att pröva 3–3-modellen? Lennart Arvidsson (V)

3:37:42

Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut för att möta återvändande IS-terrorister? Maria Nilsson (SD)

3:48:55

Interpellation: Vad händer efter museiutredningen? Fredrik Elgh (C)

4:02:15

Interpellation: Extremister i Umeå; Jan Hägglund (AP)

4:34:55

Fråga: Hur faller den avskaffade syskonförturen ut? Maria Nilsson (SD)

4:42:52

Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)

4:47:04

Fråga: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? Anders Ågren (M)

4:53:13

Fråga: Fotbollshallarna – offentlig-privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

4:53:40

Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare? Ulrika Edman (V)

5:02:13

Dagens rosor


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-05-27_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 82.5 MB. 82.5 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades