Fullmäktige 27 maj 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:30

Upprop

0:05:46

Justering och fastställande av dagordning

0:06:50

Interpellation: Förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå; Anders Ågren (M)

0:39:17

Interpellation: Finns någon plan för att åtgärda bristen på äldre­boendeplatser i Umeå? Patrik Brännberg (AP)

1:30:10

Likvidation av AB Cama Bostad

1:30:47

Förtydligande av borgen ställd för lån i Europeiska Investeringsbanken

1:31:50

Motion 27/2016: Begränsning av gatumusik; Petter Nilsson (SD)

1:36:03

Motion 5/2018: Inrätta ett Trygghetens hus; Veronica Kerr (KD)

1:42:17

Motion 23/2018: Två tredjedelsmajoritet för tillsättande av stadsdirektör; Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:42:58

Motion 26/2018: Demografisk analys som verktyg mot brott och social oro; Henrik Agerhäll (SD) (–)

1:43:26

Motion 43/2018: Gymnasiemässa i Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

1:44:02

Motion 47/2018: Utbildningsdag om hederskultur för skolsköterskor och kuratorer; Lars-Arne Ivert (SD)

2:15:40

Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm, Maria Nilsson (SD)

2:23:37

Motion 5/2019: Tilldela alla boenden en högläsare; Maria Nilsson (SD)

2:32:27

Näringslivsstrategi för Umeå kommun 2019–2025 (fortsättning efter lunchpausen i del 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:00:27

Kommunrevisionen informerar

0:03:54

Näringslivsstrategi för Umeå kommun 2019–2025 (fortsättning från förmiddagen)

1:01:03

Antagande: Fotgängarprogram för Umeå

1:22:35

Policy mot diskriminering, kränkande särbehandling och repressalier

1:35:11

Ny taxa enligt tobakslagen

1:35:43

Revidering av taxa för handel med receptfria läkemedel

1:36:14

Revidering av taxa enligt alkohollagen, tillägg folköl

1:36:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:41:42

Interpellation: 4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna; Anders Ågren (M)

2:23:45

Interpellation: Hur ska kommunen kunna behålla redan anställda och rekrytera nya medarbetare nu och för framtiden? Marianne Normark (L)

3:10:53

Interpellation: Arbete mot hedersrelaterat våld; Maria Nilsson, Birgitta Palm Ejlefall (SD)

3:18:43

Interpellation: Dags att pröva 3–3-modellen? Lennart Arvidsson (V)

3:37:42

Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut för att möta återvändande IS-terrorister? Maria Nilsson (SD)

3:48:55

Interpellation: Vad händer efter museiutredningen? Fredrik Elgh (C)

4:02:15

Interpellation: Extremister i Umeå; Jan Hägglund (AP)

4:34:55

Fråga: Hur faller den avskaffade syskonförturen ut? Maria Nilsson (SD)

4:42:52

Fråga: Kommer äldrenämnden att få ekonomisk kompensation för heltidsinförandet 2019? Marianne Normark (L)

4:47:04

Fråga: Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå? Anders Ågren (M)

4:53:13

Fråga: Fotbollshallarna – offentlig-privat samverkan står Umeåborna dyrt; Lasse Jacobson (V)

4:53:40

Fråga: För hur mycket köper Umeå kommun ut medarbetare? Ulrika Edman (V)

5:02:13

Dagens rosor


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-05-27_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 82.5 MB. 82.5 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades