Fullmäktige 28 januari 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:02:35

Upprop

0:05:20

Justering och fastställande av dagordning

0:05:50

Interpellation: Umeå kommuns totala kostnader för skadegörelse; Anders Ågren (M)

0:06:10

Interpellation: Ska vi verkligen riva cykelstället på kvarteret Ymer och bygga ett nytt parkeringshus? Nils Larsen (MP)

0:59:30

Interpellation: Hur ska Umeå kommun minska klimatutsläppen? Åsa Bäckström (V)

2:00:00

Motion 37/2018: Hedra Umeås första offentliga transperson

2:37:00

Förändrat valfrihetssystem för hemtjänst i Umeå kommun, lagen om offentlig upphandling (LOU) ersätter Lagen om valfrihet (LOV) (detta ärende fortsätter efter lunchpausen i del 2)


Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:00

Kommunrevisionen informerar

0:08:50

Förändrat valfrihetssystem för hemtjänst i Umeå kommun, lagen om offentlig upphandling (LOU) ersätter Lagen om valfrihet (LOV) (fortsättning från del 1, före lunchpausen)

3:20:20

Åtgärdsprogram mot buller 2019–2023

3:34:24

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

3:36:40

Framtida struktur för samverkan mellan regionkommunen och länets kommuner avseende vård och omsorg

3:40:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

3:44:05

Interpellation: När får Umeå sitt första demensboende för unga dementa? Marianne Normark (L)

4:09:00

Interpellation: Vad kommer de fortsatta kostnader för kommunen att bli? Peder Westerberg (L)

4:41:20

Fråga: Varför beställde man inte fler platser för rullstol och permobil på de nya elbussarna? Nils Larsen (MP)

4:51:20

Fråga: Kommer du som kommunstyrelsens ordförande, att vilja utveckla besöksmålet Norrbyskär? Peder Westerberg (L)

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-01-28_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 79.3 MB. 79.3 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades