Fullmäktige 28 oktober 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:03:10

Upprop

0:05:20

Justering och fastställande av dagordning

0:06:00

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att minska sjukfrånvaron; Peder Westerberg (L)

1:06:20

Delårsrapport januari–augusti 2019

1:16:00

Kommunrevisionen informerar

 

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:03:15

Motion 42/2017: Avloppsrening av läkemedelsrester; Saasha Metsärantala (FI)

0:03:45

Motion 38/2018: Motverka näthat och nät-gromning; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)

0:13:20

Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Umeå 2:1 med flera, Västra Brinkvägen, Väst på stan

1:02:50

Redovisning av motioner 2019:2

1:03:25

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:06:20

Interpellation: Är äldreomsorgen personcentrerad och flexibel; Veronica Kerr (KD)

1:30:00

Interpellation: Borde inte kommunens egen verksamhet följa lagar och regler? Ulrik Berg (M)

1:45:00

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra sina upphandlingar? Peder Westerberg (L)

2:20:00

Interpellationer:
Vill (S) avskaffa dagbarnvårdarna? Anders Norqvist (L)
Varför vill S lägga ner fungerande verksamheter? Veronica Kerr (KD)
Dagbarnvårdarnas framtid; Maja Westling (C)

3:42:50

Interpellation: Vad kostar en kommunal hemtjänsttimme? Marianne Normark (L)

3:43:30

Interpellation: Finns det någon logik i beredningen av motioner? Gudrun Nordborg (V)

3:54:00

Interpellation: Hur jobbar kommunen för att förbättra arbetsmiljön bland förskolelärarna? Peder Westerberg (L)

4:13:30

Interpellation: Får fritidsnämnden tillskott för skolbaden? Lennart Arvidsson (V)

4:14:00

Fråga: Kommer Umeå kommun att prioritera en cykelbana till Holmsund i länstransportplanen? Peder Westerberg (L)

 

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-10-28_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 79.2 MB. 79.2 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades