Fullmäktige 28 september 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:02:14

Upprop

0:05:00

Justering och fastställande av dagordning

0:05:51

Fritidsnämnden informerar om Sveriges bästa idrottsstad

0:14:47

Styrberedningen informerar; Dan Gideonsson

0:30:30

Motion 32/2019: Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning; Maja Westling (C)

0:39:25

Avgifter med anledning av pandemi del 2

0:56:46

Antagande: Detaljplan för Varglyan 1 och del av Stadsliden 2:4

1:00:25

Antagande: Detaljplan för del av Stöcke 10:14 med flera

1:02:02

Exploateringsavtal med Spacemark Exploatering AB om detaljplan för Stöcke 10:14 med flera

1:02:46

Namnsättning av stadsdelsområde inom stadsdelen I 20

1:04:50

Namnsättning av bostadsområde, del av Sofiehem 2:4 med flera, Carlshem och Tomtebo

1:06:31

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

1:08:35

Interpellation: Vad hände med genomlysningen av personalförmåner? Lennart Arvidsson (V)

1:18:55

Interpellation: Vad händer när barn går in på brottets bana? Veronica Kerr (KD)

2:13:00

Interpellation: Hur jobbar Umeå kommun med det brottsförebyggande arbetet; Peder Westerberg (L)

2:13:15

Interpellation: Hur ser det ut med förekomsten av brott och ordningsstörningar på Umeås bibliotek? Anders Ågren (M)

2:25:37

Fråga: När kommer äldrefrågorna att tas på allvar i Umebrå? Veronica Kerr (KD)

2:32:30

Fråga: Har ni planer på fler utförsäljningar av samhällsfastigheter inom de närmaste tio åren? Ulrika Edman (V)

2:38:43

Fråga: När staten till och med uppmuntrar till hyresgarantier genom bidrag, är ni beredda att utreda? Ulrika Edman (V)

2:41:13

Fråga: Företagsklimatet i Umeå; Anders Ågren (M)

2:50:20

Dagens rosor

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-09-28_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 28.9 MB. 28.9 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades