Fullmäktige 29 april 2019

Inspelad webb-tv-sändning (två delar) från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i del 1 (förmiddag)

Starttid

Ärende

0:01:20

Upprop

0:04:09

Justering och fastställande av dagordning

0:05:32

Interpellation: Kostnader för kvinnohistoriskt museum; Peder Westerberg (L)

0:11:05

Årsredovisning 2018

 

Starttider för ärendena i del 2 (eftermiddag)

Starttid

Ärende

0:01:27

Motion 9/2017: Förbättrad tillgänglighet i kommunfullmäktige; Elsa Andersson Hedqvist (V)

0:04:20

Motion 6/2018: Mentorskap för nyutexaminerade lärare; Anna-Karin Sjölander (C)

0:18:40

Motion 14/2018: Inrätta kommunfullmäktiges geografiutskott; Saasha Metsärantala (FI)

0:21:20

Motion 30/2018: Porrfilter i skolan – självklart; Anna-Karin Sjölander (C)

0:54:51

Motion 31/2018: Ledighet vid uppbrottsprocess; Saasha Metsärantala (FI)

1:12:31

Motion 33/2018: Ett maxtak på 15 barn i förskolan; Elisabeth Zachrisson, Elisabet Forssell och Ulrika Edman (V)

2:28:32

Motion 44/2018: En köttfri dag inom Umeå kommun; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank, (MP)

2:50:58

Motion 1/2019: Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning; Anders Ågren, Stefan Nordström, Marianne Löfstedt och Igor Jonsson (M)

4:10:50

Motion 2/2019: Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling; Marcus Bornemisza, Lars-Arne Ivert, Birgitta Eljefall-Palm och Maria Nilsson (SD)

4:15:18

Taxa enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt prislista för automatlarm i Umeå kommun

4:15:48

Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten

4:16:30

Utseende av styrgrupp för Umeå 400 år 2022

4:17:05

Borgensförbindelse: Kommuninvest

4:17:35

Länsgemensam analys och handlingsplan rörande Psykisk hälsa 2018 Västerbottens län

4:18:06

Regler för förtjänstgåvor och kommunala uppvaktningar

4:18:28

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

4:18:50

Redovisning av motioner 2019:1

4:20:36

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

4:25:00

Fråga: Våldsbejakande högerextremism i Umeå; Nils Seye Larsen (MP)

4:31:50

Fråga: Är ett gitarrmuseum en kommunal uppgift? Peder Westerberg (L)

4:34:43

Fråga: Kommer Umeå att utöva sin insynsrätt i fristående skolor? Elisabeth Zachrisson (V)

4:39:25

Dagens rosor


Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2019-04-29_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 79.9 MB. 79.9 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen skiljer sig jämfört med videoinspelningarna.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades