Fullmäktige 29 mars 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:00:30

Information från ordförande till ledamöterna

0:04:00

Upprop

0:14:55

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:15:40

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L) (ärendet fortsätter efter pausen)

1:14:15

Paus

1:30:25

Motion 13/2020: Upphandla delar av IT-stödet; Anders Norqvist (L) (fortsättning från före pausen)

1:45:20

Motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) (ärendet fortsätter efter pausen)

3:01:00

Paus

4:12:30

Motion 15/2020: Upphandla Städ- och verksamhetsservice; Anders Norqvist (L) (fortsättning från före pausen)

4:27:35

Motion 5/2016: Portalparagraf till bolagens ägardirektiv – för stärkt demokrati

5:02:00

Kommunrevisorerna informerar

5:04:15

Motion 25/2019: En trygg kommunbudget; Birgitta Ejlefall, Lars-Arne Ivert och Maria Nilsson (SD)

5:07:00

Motion 19/2020: Blodgivning på betald arbetstid; Igor Jonsson och Elmer Eriksson (M)

5:39:50

Antagande: Detaljplan för del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1 inom Stöcksjö by i Umeå kommun (ärendet fortsätter efter pausen)

5:46:40

Paus

6:00:15

Antagande: Detaljplan för del av Stöcksjö 7:9 och Stöcksjö S:1 inom Stöcksjö by i Umeå kommun (fortsättning från före pausen)

6:18:00

Exploateringsavtal för del av Umeå Stöcksjö 7:9 och del av Stöcksjö S:1

6:18:45

Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun

6:58:55

Riktlinjer för aktiverande styrning i Umeå kommun

7:10:50

Aktieägartillskott i Nolia AB

7:33:35

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

7:43:00

Paus

7:58:35

Interpellation: Vaccination av vikarier inom äldreomsorgen; Davis Kaza och Patrik Brännberg (AP)

8:21:30

Valärende, ledamot i Upab

8:22:10

Interpellation: Bostadsbyggandet i Umeå; Anders Ågren (M)

8:37:20

Interpellation: Säkerställer vi att alla barn och unga har en god och säker skolgång? Veronica Kerr (KD)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades