Fullmäktige 30 mars 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:02:10

Kommunfullmäktiges ordförande Marie-Louise Rönnmark inleder

0:04:45

Upprop

0:06:55

Justering och fastställande av dagordning

0:08:50

Information om Umeå kommuns åtgärder med anledning av Coronavirus

0:28:20

Årsredovisning 2019

1:50:30

Kommunfullmäktige – ändring av arbetsordning

1:52:15

Avsägelser och valärenden

1:54:20

Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder

1:55:55

Avsägelse/valärende

1:57:15

Riktlinjer för budget- och investeringsprocess

2:17:30

Fjällämmeln 1 – ombyggnad av Tegs centralskola

2:20:30

Särskilt äskande om investeringsmedel för anpassning av lokaler för äldreomsorgens hemsjukvård, område nord

2:21:20

Antagande: detaljplan för Älgoxen 1 med flera, Öst på stan

2:23:30

Exploateringsavtal för Älgoxen 1 med flera

2:25:35

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Ersmark 4:15

2:26:00

Revidering av Lantmäteris prislista för geografisk information och tjänster

2:26:20

Umeå kommuns handlingsplan mot våld

2:49:25

Kulturverkets nämndstillhörighet – övergång från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till kulturnämnden

2:52:20

Biblioteksplan 2020–2023

2:54:50

Lönepolicy i Umeå kommun

2:55:30

Överenskommelse mellan Region Västerbotten och Umeå kommun om regional samverkansstruktur för vård och omsorg

2:55:50

Anmälningsärenden

2:56:20

Motion 10/2018: Säkra äldreomsorgen, utbildning på arbetstid; Åsa Bäckström (V)

2:57:30

Motion 22/2018: Lampskärm till Förintelsens minne; Henrik Agerhäll (–)

2:57:45

Motion 24/2018: Redovisa Vävens resultat i årsredovisning och delårsrapporter; Henrik Agerhäll (SD) (–)

2:58:00

Motion 40/2018: Giftfri vardag i Umeå; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson, Morgan Flank (MP)

2:58:30

Motion 48/2018: Koldioxidbudget; Åsa Bäckström (V)

3:02:00

Interpellationer och frågor

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-03-30_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 30.5 MB. 30.5 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades