Fullmäktige 31 augusti 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:01:48

Inledning; Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande

0:02:25

Upprop

0:04:25

Justering och fastställande av dagordning

0:06:50

Information om corona; Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

0:13:40

Information: Resultat av enkät till kommunfullmäktige-politiker och kommunfullmäktiges arbetsordning; Sven-Olov Edvinsson

0:32:30

Grunder för överklagan av miljödomstolens beslut, detaljplan för Täfteå 10:161 del av Täfteå 5:19, 5:31, 10:64

0:49:50

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Överboda 3:56

0:50:55

Revidering av bolagsordning för Umeå Hamn AB

0:51:40

Revidering av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator (UBI)

0:52:20

Motion 29/2019: Kvinno- och tjejjouren behöver ett långsiktigt idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman, Gudrun Nordborg (V)

1:02:25

Motion 2/2020: Östvästlig supercykelväg i Umeå; Åsa Bäckström (V), Nils Seye Larsen (MP), Ulrika Edman (V), Mariam Salem (MP)

1:29:55

Motion 4/2020: Nya regler för språktolk; Maria Nilsson (SD)

1:58:25

Motion 7/2020: Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar; Anders Norqvist (L)

2:44:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:50:10

Interpellationer och frågor

2:50:25

Dagens blommor

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-08-31_Ljudinspelning.mp3 Mp3, 28.8 MB. 28.8 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommun­fullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktige­beredning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommun­fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades