Fullmäktige 31 augusti 2020

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde. Längre ner på sidan finns nedladdningsbar ljudfil.

Starttider för ärendena i videoinspelningen

Starttid

Ärende

0:01:48

Inledning; Sven-Olov Edvinsson, vice ordförande

0:02:25

Upprop

0:04:25

Justering och fastställande av dagordning

0:06:50

Information om corona; Margaretha Alfredsson, stadsdirektör

0:13:40

Information: Resultat av enkät till kommunfullmäktige-politiker och kommunfullmäktiges arbetsordning; Sven-Olov Edvinsson

0:32:30

Grunder för överklagan av miljödomstolens beslut, detaljplan för Täfteå 10:161 del av Täfteå 5:19, 5:31, 10:64

0:49:50

Utökat verksamhetsområde för vatten och spill för Överboda 3:56

0:50:55

Revidering av bolagsordning för Umeå Hamn AB

0:51:40

Revidering av bolagsordning för Umeå Biotech Incubator (UBI)

0:52:20

Motion 29/2019: Kvinno- och tjejjouren behöver ett långsiktigt idéburet offentligt partnerskap; Ulrika Edman, Gudrun Nordborg (V)

1:02:25

Motion 2/2020: Östvästlig supercykelväg i Umeå; Åsa Bäckström (V), Nils Seye Larsen (MP), Ulrika Edman (V), Mariam Salem (MP)

1:29:55

Motion 4/2020: Nya regler för språktolk; Maria Nilsson (SD)

1:58:25

Motion 7/2020: Garanterad kontakt med elevhälsan inom 24 timmar; Anders Norqvist (L)

2:44:50

Avsägelser, valärenden och anmälningsärenden

2:50:10

Interpellationer och frågor

2:50:25

Dagens blommor

Lyssna på sammanträdet

Ladda ner ljudfil:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige_2020-08-31_Ljudinspelning.mp3 28.8 MB  

Ärendenas starttider i ljudfilen kan skilja sig något jämfört med videoinspelningen.

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades