Fullmäktige 31 maj 2021

Videoinspelning från kommunfullmäktiges sammanträde.

Starttider för ärendena i sändningen

Starttid

Ärende

0:01:50

Val av justerare och fastställande av dagordning

0:02:50

Upprop

0:10:10

Interpellation: Kostnadsökning på 400 miljoner i hamnen; Davis Kaza (AP)

0:28:00

Interpellation: Företagsklimat; Anders Ågren (M)

0:58:20

Interpellation: Stora klasser ett problem; Solveig Granberg (C)

1:13:45

Paus

1:29:45

Namnsättning av gator innanför ringleden, Umeå

1:34:45

Svar på remiss: Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten

1:39:45

Äskande om utökade investeringsmedel till ny brygga, Norrbyskär

2:06:25

Avgift för städning: Individ- och familjenämnden och äldrenämnden

2:23:30

Avgift vid ansökan om nyetablering eller utökning av fristående förskola

2:24:10

VA-taxa och Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Umeå kommun (ABVA)

2:24:55

Efterskottsfakturering, Umeva

2:25:50

Norrlandsoperan: Ägardirektiv och bolagsordning (ärendet fortsätter 7:35:00)

2:45:10

Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) (ärendet fortsätter efter pausen)

2:57:45

Paus

3:59:30

Motion 48/2015: Policy mot rasism och främlingsfientlighet; Nasser Mosleh (MP) (fortsättning från före pausen)

4:48:15

Kommunrevisorerna informerar

4:52:20

Motion 30/2019: Umeå kommun ska begära att skolinspektionen stänger förskolan Bilaal nu; Maria Nilsson, Lars-Arne Ivert, Birgitta Palm-Ejlefall; (SD)

5:15:50

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) (ärendet fortsätter efter pausen)

5:43:25

Paus

6:00:20

Motion 1/2020: Säkerställ LOV i Umeå – även i praktiken! Anders Ågren (M), Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD) (fortsättning från före pausen)

7:35:00

Norrlandsoperan: Ägardirektiv och bolagsordning (fortsättning från tidigare i sammanträdet)

7:41:10

Västerbottens museum: Ägardirektiv och bolagsordning

7:42:10

Motion 6/2020: Inrätta kuratorstjänst i äldreomsorgen samt anta en nollvision mot självmord som inkluderar alla åldrar; Veronica Kerr (KD)

8:28:45

Fråga: Är det rimligt med negativa ekonomiska påföljder vid misstänkt covid-19?

8:35:10

Fråga: Varför finns det inget IOP-avtal ännu och när kommer det politiska beslutet om ett sådant avtal med Kvinno- och tjejjouren att förverkligas? Gudrun Nordborg (V)

8:45:15

Fråga: Bromma flygplats är viktig för Umeå även i framtiden; Anders Ågren (M)

8:53:35

Fråga: Har kommunen någon åtgärdsplan för att upptäcka och hjälpa dem som har eller riskerar utveckla olika former av riskbeteenden vid distansarbete under pandemin? Maria Nilsson (SD)

8:59:15

Fråga: Vad kommer du att göra för att säkerställa färjetrafik till Holmön; Mattias Larsson (C)

9:07:15

Fråga: Varför använder inte mansmottagningen partnerkontakt? Gudrun Nordborg (V)

9:13:20

Anmälningsärenden

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen.

Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt.

Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild.

Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga.

Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades