Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden har befogenheter att, vid extraordinära händelser när det finns behov av att samordna beslutsprocesser, överta hela eller delar av verksamhets­områden från övriga nämnder i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. Det är nämndens ordförande, eller vid dennes förhinder vice ordförande, som bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Fullmäktige får besluta när krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra.

Krisledningsgrupp

Krisledningsnämnden är tillsammans med en stab kommunens krisledningsgrupp vid en extraordinär händelse i kommunen.

Krisledningsnämndens ledamöter

Ordinarie

Hans Lindberg (S), ordförande

Anders Ågren (M), vice ordförande

Janet Ågren (S), ledamot

Tomas Wennström (S), ledamot

Ulrika Edman (V), ledamot

Mattias Larsson (C), ledamot

Peder Westerberg (L), ledamot

Ersättare

Moa Brydsten (S)

Andreas Lundgren (S)

Elmer Eriksson (M)

Bore Sköld (V)

Maja Westling (C)

– (L)

Nils Seye Larsen (MP)

Sidan publicerades