Uppdragsplan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Uppdrag i fokus 2022

Förbättrade studieresultat

 • År 2025 har Umeås kommunala gymnasieskola högst meritvärde och genomströmning i kommungruppen större städer.
 • Minskad och mindre negativ diskrepans mellan resultat på nationella prov och ämnes- eller kursbetyg än riket i genomsnitt.
 • Upplevelse av inflytande och delaktighet i elevers lärande ska öka.
 • Elevfrånvaron skall minska.
 • Andelen elever med godkända betyg inom vuxenutbildning ska öka.
 • Genomströmningen på yrkesvux ska öka i relation till föregående år.
 • Genomströmningen på grundvux ska öka i relation till föregående år.

Attraktiv utbildning

 • Ungas hälsa 16–18 år ska förbättras (index 0–100) med särskilt fokus på flickors psykiska hälsa.
 • Andelen elever i UGS kommunala enheter ska bibehållas.
 • Andelen elever som väljer yrkesutbildningar på gymnasiet ska öka.
 • Andelen elever som arbetar inom det yrke de utbildat sig till på yrkesvux ska öka i relation till föregående år.

Ökad likvärdighet

 • Ökad samordning mellan berörda aktörer och en kommunal helhetssyn kring nyanlända inom etablerings­reformen och ensamkommande flyktingbarn.
 • Öka jämställdheten i elevernas studieval.
 • Andelen individer som är beroende av ersättning från det offentliga trygghetssystemet ska minska i relation till föregående år.
 • Andelen utlandsfödda på arbetsmarknadstorgen ska närma sig proportionen utlandsfödda i samhället.
 • Andelen deltagare i våra arbetsmarknadsinsatser som provar att studera ska öka i relation till föregående år.
 • Antalet personer och antalet månader i försörjningsstöd ska minska.
 • Fler personer med missbruksproblematik ska tidigt erbjudas arbetsmarknadsinriktade insatser i samverkan.
 • De gymnasieutbildningar som presterar lägst vid jämförelse med riket gör störst förbättringar.
 • Elever på yrkesprogram förbättrar sina studieresultat i de gymnasiegemensamma ämnena i högre grad än de genomsnittliga förbättringarna för Umeå kommun.

Mer information

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra. Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser. Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Sidan publicerades