Uppdragsplan tekniska nämnden

Tekniska nämndens grunduppdrag är att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och medborgare genom att planera, bygga och förvalta fastigheter, utomhusmiljöer och IT-system samt försörja Umeå kommuns verksamheter med IT-stöd, måltider, lokalvård, restaurangverksamhet samt lokaler.

Tekniska nämndens övergripande mål är att på ett resurseffektivt sätt skapa en väl fungerande vardag för stadens medborgare, även på sikt.

  • Tekniska nämnden ska ha en verksamhet där verksamhetens omfattning och resurser är i balans.
  • Omställningstakten till ett mer hållbart samhälle ska öka.
  • Umeå kommun ska vara och upplevas som en trygg och säker plats, såväl i det offentliga rummet som i trafiken.

Här hittar du uppdragsplanen i sin helhet:

Vad är en uppdragsplan?

I uppdragsplanen ger politikerna kommunens verksamheter uppdrag och beskriver vad verksamheterna ska göra.

Nämnderna formulerar uppdrag för varje verksamhetsområde beroende på beslutade mål och tilldelade resurser.

Verksamheterna tar sedan fram en genomförandeplan som beskriver hur uppdragen ska genomföras och mer konkreta aktivitetsplaner.

Kontakt

Sidan publicerades