Beslut om betydande miljöpåverkan - Vattentjänstplan

Beslut

Kommunen beslutar att genomförande av vattentjänstplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Lagen om allmänna vattentjänster anger att det ska finnas en vattentjänstplan i kommunen senast 2023-12-31. Vattentjänstplanen innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen innehåller vidare kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna anläggningarna ska fungera vid skyfall.

Strategisk miljöbedömning

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning ska göra en strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kommunen ska inför beslut om betydande miljöpåverkan undersöka och identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Med anledning av att vattentjänstplanen pekar ut aktiviteter som direkt kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen 2§ är bedömningen i denna del enkel. Detta handlar om frågor som ny vattentäkt, kapacitetsförstärkning Forslunda vattenverk, överföringsledningar Umeå-Hörnefors, utbyggnad av reningsverket på Ön, kapacitetsförstärkning Ostnäs och VA-utbyggnad i Täfteå. Positiva effekter av planens genomförande är exempelvis; trygg långsiktig dricksvattenförsörjning, rening av dagvatten, bristfälliga enskilda avlopp i Täfteåområdet åtgärdas genom att de införlivas i kommunalt verksamhetsområde och säker dricksvattenförsörjning och avloppshantering för Hörnefors genom överföringsledningar. Miljöbalken 6:12 anger att miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara rimlig med hänsyn till:
1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och
5. allmänhetens intresse.

Beslut om betydande miljöpåverkan

I miljöbalken anges att kommunen i ett särskilt beslut (MB 6:7) ska avgöra om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten. Beslutet får inte överklagas särskilt.


Sidan publicerades