Fastighetsreglering och äganderättsutredning gällande Spetsen 17 och Västerteg 2:63

Ägare till fast egendom inom Spetsen 17 i Umeå kommun, Västerbottens län, kallas till sammanträde för äganderättsutredning tisdagen 13 april 2021, kl 1300. Sammanträdet sker på Lantmäterimyndighetens kontor, mötesrum Saluten i Stadshuset, Skolgatan 31A, Umeå. Äganderätten till ovanstående fastighet är oklar. Syftet med sammanträdet är att pröva vem som ska vara ägare till fastigheten. Sakägare ska för att bevaka sin rätt framställa äganderättsanspråk i den ordning som anges vid sammanträdet.

Ändring av tid och plats kan ändras med kort tid pga rådande Coronapandemi.

Sidan publicerades