Kommunfullmäktige sammanträder 2021-11-29

Datum för möte:

Måndag 29 november 2021, klockan 09.00

Plats för möte:

Umeå Folkets Hus, Idun

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Följ mötet på dator/mobil för att minska risken för smittspridning: www.umea.se/webbtv

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 09.00, avbrott för lunch är klockan 12.00–13.00 och mötet slutar normalt senast klockan 18.00.
 • Under den första timmen (klockan 09.00–10.00) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.
 • Klockan 13.00: Kommunrevisorerna informerar

Ärenden

 1. Antagande: Detaljplan för del av fastigheten Obbola 19:1 och Obbola 19:2
 2. Partiell inlösen av pensionsskuld IPR
 3. Fastställande av nya ägardirektiv för Infrastruktur i Umeå AB, Dåva Deponi och Avfallscenter AB, AB
 4. Bostaden i Umeå, Umeå Energi AB, Kompetensspridning i Umeå AB, Umeå Parkerings AB, Umeå Hamn AB, Umeå
 5. Vatten och Avfall AB
 6. Avgift för provisorisk dödsboförvaltning
 7. Revidering av taxa för byggnadsnämndens verksamheter
 8. Revidering av Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken
 9. Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen
 10. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet inom serveringstillstånd enligt alkohollagen
 11. Fyllnadsval: Ledamot i AB Bostaden i Umeå, AB Bostaden Parkering i Umeå och Kommunicera i Umeå AB; Anna-Karin Sjöstrand (L)
 12. Fyllnadsval: Ersättare i för- och grundskolenämnden; Frida Karlander (L)
 13. Fyllnadsval: Ledamot i Umeå Energi AB, Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Sol Vind och Vatten AB samt Umeå Energi UmeNet AB; Zacharias Tjäder (MP)
 14. Fyllnadsval: Ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; Natalie Akyol (MP)
 15. Fyllnadsval: Styrelseledamot i Kvarkenhamnar AB
 16. Fyllnadsval: Ledamot tillika vice ordförande i individ och familjenämnden; Björn Kjellsson (L)
 17. Avsägelse: Ledamot tillika 2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden Nasteho Osman Lander (V)
 18. Avsägelse: Ledamot i byggnadsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och jämställdhetsutskottet; Maria Myrstener (V)
 19. Avsägelse: Ersättare i valnämnden och Norrlandsoperans styrelse; Lena Näslund (S)
 20. Avsägelse: Ersättare i kommunfullmäktige Björn Alrutz Boman (L)
 21. Anmälningsärenden 2021-11-29
 22. Motion 49/2015: Klimatbudget för Umeå; Åsa Bäckström (V) och Ellika Nordström (MP(­—)
 23. Motion 45/2018: Koldioxidneutrala transporter; Nasser Mosleh, Mia Winroth, Gabriel Farrysson och Morgan Flank (MP)
 24. Motion 3/2020: Självkostnadspris för fika i kommunfullmäktige; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson (SD)
 25. Motion 26/2020: Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020; Anna-Karin Sjölander (C)
 26. Motion 39/2020: Försök med betyg från årskurs 4; Lena Riedl (M)
 27. Motion 41/2020: Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg; Igor Jonsson (M)
 28. Motion 42/2020: Storsjödammen; Davis Kaza, Patrik Brännberg (AP)
 29. Motion 1/2021: Lägg ner Kvinnohistoriskt museum; Lars-Arne Ivert, Maria Nilsson och Petter Nilsson (SD)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Vad hände med introduktionen inför det kommande arbetslivet? Lasse Jacobsson (V)
 2. Interpellation: Kvarboendeprincipen ska följas, men till vilket pris? Veronica Kerr (KD)
 3. Interpellation: Hur hanterar kommunen ovaccinerad personal inom äldreomsorgen? David Kaza och Patrik Brännberg (AP)
 4. Interpellation: Stoppa införandet av (o)hälsoschema i äldreomsorgen; Marianne Normark (L)
 5. Interpellation: Skogens betydelse för klimatet; Anders Ågren (M)
 6. Interpellation: Kritik från Inspektionen för vård och omsorg; Davis Kaza (AP)
 7. Interpellation: Vem har beslutat om att kasta ut fritidsgårdsverksamheten från Hamnmagasinet? Solveig Granberg (C)
 8. Interpellation: Är löneläget för vårdbiträden okej? Åsa Bäckström (V)
 9. Fråga: Är det valfrihet och ett bra sätt att hantera entreprenörer - att de får stå för kostnaden utan ersättning för timmarna över kommunens tak? Marianne Normark (L)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades