Kommunfullmäktige sammanträder 2022-11-28

Datum för möte:

Måndag 28 november 2022, klockan 09.00

Plats för möte:

Fullmäktigesalen, Rådhusesplanaden 6A

Handlingar

Ta del av föredragningslista och handlingar: www.umea.se/kfhandlingar

Följ mötet

Följ mötet på dator/mobil för att minska risken för smittspridning: www.umea.se/webbtv

Välkommen att följa mötet!
Buerestbåhtieme tjåhkkaniemiev tjuavvuot!
Tervetuloa seuraamaan kokousta!
Tervetuloa följäähmään mööttiä!

Vad händer på mötet?

 • Sammanträdet börjar klockan 9 och slutar senast klockan 18. Avbrott för lunch är klockan 12–13.
 • Under den första timmen (klockan 9–10) besvaras normalt interpellationer, om inget annat står på agendan. Kvarvarande interpellationer och frågor tas upp i slutet av mötet.
 • Klockan 13 informerar kommunrevisorerna.
 • I övrigt följer mötet ärendelistan, men av praktiska skäl kan ärenden ibland komma i annan ordning.
 • Ärendelistan är normalt helt komplett först fredag innan mötet.

Ärenden

 1. Val av justerare och fastställande av dagordning
 2. Antagande: Åtgärdsprogram för Umeås klimat- och miljömål
 3. Policy för inköp och användning av fordon i Umeå kommuns verksamheter
 4. Länsgemensam hjälpmedelsstrategi i Västerbotten
 5. Revidering av reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder
 6. Revidering – Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023–2026
 7. Val av ledamöter och ersättare med flera till kommunens nämnder, bolag, styrelser med mera
 8. Ledamöter till Region Västerbottens samverkansorgan
 9. Fyllnadsval: Nämndeman i Umeå tingsrätt Andrea Jörgenfelt (MP)
 10. Fyllnadsval av nämndeman Shaban Elgale (MP)
 11. Ekonomiskt stöd till partier i Umeå kommun (partistöd)
 12. Antagande: Detaljplan för fastigheten Holmsund 2:65 med flera, Umeå hamn – etapp 1 inom Holmsund, Umeå kommun
 13. Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram 2022–2030 med utblick mot 2040
 14. Förvärv av aktier i AC-Net Externservice AB
 15. Anmälningsärenden 2022-11-28

Motioner

 1. Motion 31/2021: En barn- och ungdomsvänligare kommun; Anna-Karin Sjölander (C)
 2. Motion 7/2022: Kräv rätt till heltid vid upphandlingar; Åsa Bäckström (V) och Bore Sköld (V)

Interpellationer och frågor

 1. Interpellation: Umeå kommun ska ta ansvar för att beviljade hjälpmedel ska kunna användas; Jan Hägglund och Davis Kaza (AP)
 2. Fråga: AB Bostadens parkeringar; Davis Kaza (AP)

Mer information

Mötesbok/handlingar för kommande/senaste möte

Motioner

Protokoll och föredragningslistor

Sammanträdesdatum

Vad är en motion?

En motion är ett förslag från en ledamot i kommunfullmäktige. En motion bereds av berörd verksamhet innan den kommer till kommunfullmäktige för beslut. Kommunfullmäktige tar alltid ställning till förslaget i en motion, men det kan ta tid innan kommunfullmäktige tar beslut, om utredning och beredning är omfattande. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Vad är en interpellation?

En interpellation är en fråga från en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Interpellationer ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Interpellationer får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Interpellationer ska ha ett bestämt innehåll och en motivering. De bör bara ställas i ärenden som är av större intresse för kommunen. Till skillnad från en vanlig fråga får andra ledamöter också delta i debatten, tillsammans med den som frågar och svarar.

Vad är en fråga?

En fråga kan ställas av en ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i en nämnd, till en fullmäktigeberedning eller till en förtroendevald i övrigt. Frågor ska handla om något som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Frågor får inte handla om myndighetsutövning mot enskild. Frågor är avsedda att ställas i ganska omkomplicerade ärenden, det är ett helt enkelt ett sätt att få information i en sakfråga. Till skillnad från en interpellation får bara den som frågar och svarar delta i debatten, inga andra ledamöter.

Sidan publicerades