Kungörelse Kåddis 3:1

Som känd sakägare (oftast granne) informeras du om att det kommer att byggas i närheten av din fastighet. Följande information kommer att publiceras i Post- och inrikes tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2023-02-24:

  • Bygglov ges för schaktning och anordning av skjutbaneanläggning inom fastigheten Kåddis 3:1.
  • Beslut: BN-2022/02334-29, daterat 2023-02-15
  • Beslutet hålls tillgängligt hos Umeå kommun, Bygglov, Skolgatan 31 A.

Överklagandetiden är fyra veckor från publiceringsdatum.

För lovbeslut som kungöres i Post- och inrikes tidningar och som inte delges till sakägare utan endast meddelas via brev, infaller överklagandetiden en vecka efter att beslutet kungjort i Post- och inrikes tidningar.

Det innebär att överklagande tiden räknas fyra veckor från det datum bygglovsbeslutet kungjorts.

Byggnadsnämnden, Umeå kommun

Vill du överklaga ärendet ange ärendenummer BN-2022/02334 och det ska vara skriftligt.

Har du frågor eller vill ta del av beslutet, kontakta via mejl bygglov@umea.se med information om vilket ärende det gäller eller till vår Information 090-16 13 61.

Sidan publicerades