Kungörelse: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Baggböle 1:17 och 2:23, inom Baggböle by

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Baggböle 1:17 och 2:23. Planförslaget är på förnyat samråd och du kan lämna synpunkter senast 7 juni 2023.

Detaljplanen har i ett tidigare skede genomgått hela detaljplaneprocessen från samråd till antagande där den handlagts med ett så kallat standardförfarande. Beslutet att anta detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen varför det nu krävs omtag i delar av detaljplaneprocessen. Detta innebär att detaljplanen avses att genomgå ett förnyat samråd och efterföljande förnyad granskning innan ett eventuellt antagande. Detaljplanen är nu i samrådsskedet där möjlighet erbjuds att lämna synpunkter på förslaget.

Området ligger inom översiktsplanens utpekade tillväxtstråk, och omfattas också av gällande områdesbestämmelse för Baggböle och Kåddis byar vilken anger att området inte är lämpligt för ny bebyggelse utifrån områdets kultur- och naturvärden såväl som utifrån rådande landskapsbild. Vidare anger översiktsplanen att ny bebyggelse ska uppföras i enlighet med gällande områdesbestämmelse, vilket innebär att detaljplanen i detta avseende inte är förenlig med översiktsplanens intentioner. Planområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljövård.

Då planområdet ligger inom utpekat riksintresseområde för kulturmiljö samt anses innebära en förändrad planeringsinriktning i jämförelse med gällande områdesbestämmelse anses detaljplanen också utgöra ett betydande intresse för allmänheten.

Utifrån detta handläggs detaljplanen i denna förnyade planprocess med ett så kallat utökat förfarande. Läs mer om de olika förfarandena på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska, med hänsyn till omkringliggande landskapsbild, bebyggelse och gårdsstrukturer, skapa planmässiga förutsättningar för bostäder genom att möjliggöra för avstyckning av högst 19 tomter för villabebyggelse.

Syftet är också att värna riksintresset för kulturmiljövård såväl som naturvärden på platsen, och anpassa tillkommande bebyggelse till dessa värden.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2023-05-17 till 2023-06-07.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • riksintresseanalys 2020
 • naturvärdesinventering 2018
 • pm arkeologi 2018
 • pm arkeologi 2020 – förundersökning
 • pm arkeologi 2020 – slutundersökning
 • samrådsredogörelse från föregående planprocess
 • granskningsutlåtande från föregående planprocess.

Handlingarna finns här:

 • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/baggbole117
 • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
 • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan, (ingång från Storgatan).

Samrådsmöte

Samrådsmöte torsdag den 1 juni klockan 17.00-18.30
Du är också välkommen till ett öppet samrådsmöte i drop-in form som hålls på stadshuset torsdag den 1 juni mellan klockan 17.00-18.30. Ingång sker från baksidan av stadshuset via Hovrättsgatan, i anslutning till byggnaden Kuben. Under mötet finns möjlighet att diskutera och ställa frågor om planförslaget och dess innehåll.

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret på www.umea.se/baggbole117.
 • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
 • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2017/01706 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 7 juni 2023.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Sidan publicerades