Kungörelse: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
del av Hörneå 8:3 m.fl., Hörnefors

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Hörneå 8:3 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast 1 mars 2022.

Planområdet ligger Hörnefors centrum, cirka 30 km från Umeå centrum och består av del av fastigheterna Hörneå 8:3, Hörneå 8:4 och Hörneå 8:459. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder och centrumverksamhet. Detaljplanens syfte är även att säkerställa befintliga byggnaders kulturhistoriska värde på Hörneå 8:4 (prästgården samt tillbyggnad). Den tillkommande bebyggelsen ska samspela med kulturmiljön på platsen. Syftet med detaljplanen är också att planlägga för naturmark vid Hörneån samt bekräfta befintlig markanvändning för befintliga gator.

Planförslaget följer inte inriktning och intentioner i översiktsplanen. Den föreslagna markanvändningen enligt den Fördjupade översiktsplanen för Hörnefors samhälle (1999) är allmänt ändamål i södra delen av planområdet, oförändrad markanvändning i norr och rekreations- respektive naturmiljö längs med Hörneån. Då allmänt ändamål inte överensstämmer med den tänkta markanvändningen på den södra delen av planområdet (bostäder), frångår planförslaget den fördjupade översiktsplanens intensioner på denna plats. I övrigt överensstämmer planförslaget med översiktsplanens intensioner.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2022-02-08 till 2022-03-01.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • översiktlig bedömning av kulturmiljövärden inom fastigheten Hörneå 8:4, Hörnefors, Umeå kommun. Umeå kommun. 2021
  • översvämningsutredning Hörneå 8:3 och 8:4. Tyréns. 2021.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/ hornea83.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/00540 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 1 mars 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Sidan publicerades