Kungörelse: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Ersmark 2:7 m.fl.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Ersmark 2:7 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast fredag 12 augusti 2022.

Planområdet är beläget i Ersmark, drygt sju kilometer norr om Umeå, och består av fastigheterna Ersmark 2:7, del av Ersmark 1:7, del av Ersmark 3:24 samt del av Ersmark 3:9. Vi handlägger ärendet med s.k. utökat förfarande, pga. att planen föreslår ett utökat verksamhetsområde för kommunalt VA. Planen berör också markavvattningsföretag 219 Ersmark 1894 där ett stort antal omkringliggande fastigheter är delägare. Läs mer om vad utökat förfarande innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av bostadsbebyggelsen i Ersmark. Syftet är också att säkerställa en god infrastruktur för VA- och dagvattenhantering.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2022-06-22 till 2022-08-12.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • VA- och dagvattenutredning (WSP 2021)
  • geoteknisk utredning (LejonGeo 2021).

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/ersmark1727.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2016/01329 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 12 augusti 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Sidan publicerades