Kungörelse: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Holmsund 5:1, 5:16 och 5:17.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Holmsund 5:1, 5:16 och 5:17. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast 27 oktober 2021.

Planområdet ligger i Holmsund, cirka 11 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Holmsund 5:1, 5:16 och 5:17. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för industri med möjlighet till spåranslutning. Syftet är också att säkerställa dagvattenhanteringen så att Natura-2000 området som ligger väster om planområdet inte blir påverkat av exploateringen.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-09-27 till 2021-10-27.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • miljökonsekvensbeskrivning
  • konceptskiss Översikt avrinningsområden
  • kompletterande dagvattenutredning
  • naturvärdesinventering
  • arkeologisk utredning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2017/00702 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast senast 27 oktober 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

 

Sidan publicerades