Kungörelse: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Saga 3, Centrum

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Saga 3. Planförslaget är
på samråd och du kan lämna synpunkter senast 30 november 2022.

Planområdet ligger i Umeå centrum och består av Saga 3. Vi handlägger ärendet med utökat
förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på
www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att med kvartersstaden
som utgångspunkt, förtäta kvarteret Saga och skapa större byggrätter för främst bostäder och
kontor men även handel. Syftet är också att skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse
som ger en levande stadsmiljö över hela dygnet, med bottenvåningar som öppnar sig mot
gaturummet och som erbjuder inblickar och ger liv åt stadsmiljön, samt anpassningar till
kulturmiljön.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 9– 30 november 2022.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 •  övrigt underlag:
  o barnkonsekvensanalys
  o riksintresseanalys
  o trafikbullerutredning
  o geotekniskt utlåtande
  o översiktlig miljöteknisk utredning med bilagor

Handlingarna finns här:

 • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/saga3
 • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
 • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan, (ingång från Storgatan).

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret på www.umea.se/saga3.
 • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
 • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2016/01124 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 30 november 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Sidan publicerades