Kungörelse: Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Verkstaden 18 och 19, inom Haga

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Verkstaden 18 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast fredag den 8 december 2023.

Planområdet ligger på Haga, drygt en kilometer från Umeå centrum och består av fastigheterna Verkstaden 18, Verkstaden 19 samt delar av fastigheten Stadsliden 2:1. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för fem stadskvarter med i huvudsak bostäder, på mark som idag används för industriändamål och handel. Syftet är också att ny bebyggelse ska bidra till stadsmässighet mot angränsande gator och att skapa en levande torgmiljö i korsningen Rothoffsvägen/Skogsbrynet. Angöring till bostadsparkering sker i väl valda lägen från huvudgator i syfte att minska fordonstrafik på lokalgator inom planområdet. Detaljplanen reglerar markens anordnande med avsikt att fördröja dagvatten närmast källan. Ytterligare syfte är att skydda och utveckla en för staden kulturhistoriskt värdefull industribyggnad.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2023-11-16 till 2023-12-08.

Planhandlingarna omfattar

 • plankarta
 • planbeskrivning
 • bullerutredning, Ramboll, 2023-06-09
 • gestaltningsprogram, Strategisk Arkitektur, 2023-09-12
 • dagsljusutredning, ACC, 2022-12-01
 • utredning av förorenad mark, GeoLabbet Nord, 2021-10-12
 • kulturvärdesbedömning och statusbesiktning syrgasstationen, Afry, 2022-10-27.

Handlingarna finns här:

 • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/verkstaden18
 • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
 • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan, (ingång från Storgatan).

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret på www.umea.se/verkstaden18.
 • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
 • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2019/02027 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 8 december 2023.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Sidan publicerades