Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Arken 12 m.fl. inom Centrumfyrkanten

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Arken 12 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 8 augusti 2021.

Planområdet ligger inom Centrumfyrkanten, cirka 400 meter från Rådhustorget och består av fastigheten Arken 12 och del av fastigheten Arken 1. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av centrumskapande verksamheter i bottenplan Syftet är också att beakta en god stadsbild samt säkerställa riksintressets kulturmiljövärden.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2021-06-16 till 2021-08-08.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • bullerutredning
  • riksintresseanalys
  • skuggstudie
  • luftutredning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/arken.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2014/01522 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 8 augusti 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Sidan publicerades