Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Borrmaskinen 10 med flera inom Backenområdet

Umeå kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för fastigheterna Borrmaskinen 10 med flera. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast torsdag 9 december 2021.

Planområdet är beläget på Grubbe, cirka 3 kilometer från Umeå centrum och består av fastigheterna Borrmaskinen 10,11, 14, 15, 16 och 17.

Vi handlägger ärendet med ett så kallat begränsat förfarande. Planförslaget samråds och OM alla parter godkänner planförslaget kan det sedan antas. Läs mer om vad detta innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med ändringen av den befintliga detaljplanen är att möjliggöra förändringar av fastighetsindelningen.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-11-18 till 2021-12-09.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • Bilaga: Ändring och utvidgning av stadsplan för norra delarna av Grubbe – Grisbackaområdet (2480K-P46/1975).

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/borrmaskinen10.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2021/00565 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 9 december 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter samråd och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Sidan publicerades