Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Bytesgärdet 9, Haga

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Bytesgärdet 9. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast tisdag 13 juni 2023.

Planområdet ligger på Haga, cirka 1 km från Umeå centrum och består av fastigheten Bytesgärdet 9. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för flerbostadshus med möjlighet till centrumverksamheter i bottenplan mot Rothoffsvägen. Syftet är att bebyggelsen utformas stadsmässigt med material och formverkan som harmoniserar med kringliggande bebyggelse. För att uppfylla översiktsplanens målsättning om fler bostäder inom de centrala stadsdelarna medges en högre exploateringsgrad än inom angränsande bostadsmiljöer. Syftet är även att minimera risken för översvämning då planområdet ligger i ett riskområde vid skyfall.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2023-05-23 till 2023-06-13.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • bullerutredning
  • ljusutredning
  • översiktlig miljöteknisk markundersökning
  • skuggstudie.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/bytesgardet
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/01672 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast tisdag 13 juni 2023.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades