Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Anumark 1:20 m.fl., inom Dåvaområdet

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Anumark 1:20 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 5 mars 2021.

Planområdet ligger i anslutning till Dåvaföretagspark och Hjåggmarksvägen, cirka 10 km från Umeå centrum och består av en del av fastigheterna Anumark 1:20, Anumark 2:5 och Anumark 4:3. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en järnvägsterminal med tillhörande verksamheter i anslutning till Dåva industriområde. Planen syftar också till att medge en järnvägskoppling till Norrbotniabanan samt möjliggöra för industrimark med spåranslutning. Vidare ska planen även säkerställa en godtagbar dagvattenhantering samt tillskapa acceptabla trafikmiljöer, där riktvärden för industribuller följs.

Planförslaget bedöms sammantaget följa intentionerna i översiktsplanen, även om planförslaget avviker i att mer mark tas i anspråk än vad som är utpekat.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2021-02-02 till 2021-03-05.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • miljökonsekvensbeskrivning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/anumark120.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2017/00529 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 5 mars 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess

Kontakt

Angelica Wiklund
Planarkitekt
090-16 12 84
angelica.wiklund@umea.se


Sidan publicerades