Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av fastigheten Sörmjöle 2:190 samt Sörmjöle 2:187, Sörmjöle.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Sörmjöle 2:190 samt Sörmjöle 2:187. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast torsdag 15 april 2021.

Planområdet ligger vid Grannäset/Brännäset, cirka 23 km från Umeå centrum, och består av del av fastigheten Sörmjöle 2:190 samt fastigheten Sörmjöle 2:187. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden och omgivande bebyggelsestruktur.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2021-03-31 till 2021-04-15 .

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • tillstånd avloppsanläggning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/sormjole2190.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2020/01141 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 15 april 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades