Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Del av fastigheten Sörmjöle S:1, Sörmjöle

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Sörmjöle S:1. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast onsdag 8 december 2021.

Planområdet ligger vid Sörmjöle havsbad, cirka 25 kilometer från Umeå centrum och består av del av fastigheten Sörmjöle S:1. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-11-17 till 2021-12-08.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2018/01158 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast onsdag 8 december 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades