Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
del av Obbola 19:1.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten del av Obbola 19:1. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 13 augusti 2021.

Planområdet ligger i Obbola, cirka 16 km från Umeå centrum och består av del av Obbola 19:1. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder. Planen syftar också till att bevara grönområden för att säkerställa omhändertagande av dagvatten.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-07-02 till 2021-08-13.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • dagvattenutredning
  • naturvärdesinventering
  • översiktlig geoteknisk bedömning
  • skuggstudie / 3D-modell

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/obbola191.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/00483 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 13 augusti 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades