Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Stöcke 13:7 med flera, Stöcke

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 15 december 2021.

Planområdet ligger in till Stöcke, cirka 12 kilometer från Umeå centrum och består av del av fastigheten Stöcke 13:7 med flera. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av småhusbebyggelse och att säkerställa att utveckling sker med hänsyn till befintlig by- och bebyggelsestruktur samt naturmiljön. Syftet med planen är också att säkerställa infrastruktur i form av gata, VA och dagvattenhantering.

Planförslaget följer inte inriktning och intentioner i översiktsplanen. I översiktsplanen pekas vissa utvecklingsstråk ut, detta planförslag ligger längs ett sådant stråk. Dock menar översiktsplanen på att ny bebyggelse bör förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta planförslag innebär en utbyggnad mellan två byar och avviker därmed från översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2021-11-24 till 2021-12-15.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • reviderad VA-/dagvattenutredning
  • samrådsredogörelse.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

Ange diarienummer: BN-2018/02317 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast 15 december 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades