Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för del av Umeå 2:1 m.fl.

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Del av Umeå 2:1 m.fl. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast tisdag 5 juli 2022.

Planområdet ligger vid Hedlundaskolan, cirka 1 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Umeå 2:1, Umeå 5:7 och Umeå 5:8. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för skola i två våningsplan samt att säkra en god skolgårdsmiljö.
Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2022-06-14 till 2022-07-05

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/hedlundaskolan.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2020/01800 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast tisdag 5 juli 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades