Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för fastigheten Obbola 22:134 och 22:60 m.fl. i Obbola

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Obbola 22:134 och 22:60 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast fredag 9 juni 2023.

Planområdet ligger i Obbola, cirka 17 km från Umeå centrum. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, delvis i kombination med mindre störande verksamhet, i form av friliggande bostäder, radhus, parhus, kedjehus och mindre flerbostadshus. För att anpassa bebyggelsen till platsen och omgivningarna i Obbola regleras bland annat största tillåtna fastighetsarea och byggnadernas storlek och utformning.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2023-05-26 till 2023-06-09.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • dagvattenutredning
  • översiktlig VA-PLAN
  • PM VA.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/obbola22134.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2016/01156 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast senast 9 juni 2023.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

 

Sidan publicerades