Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Gitarren 1 m.fl., Rödäng

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Gitarren 1 m.fl. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast fredag 15 juli 2022.

Planområdet berör Rödängsskolan och Förskolan Gitarren, cirka 3 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Gitarren 1, Gitarren 2, del av Backen 4:9 och del av Backen 4:25. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra bättre läromiljöer samt möta den ökade mängden elever som förutspås i området är det primära syftet med detaljplanen att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av skolbyggnader och idrottshall. De nya byggnaderna ska anpassas i skala och utformning för att undvika skuggning av lokalgata och befintliga bostadshus i öster.

Vidare är syftet med detaljplanen att skapa förutsättningar för god dagvattenhantering i området samt att i så stor utsträckning som möjligt bevara de naturvärden som förekommer inom planområdet. Ett annat syfte är att skapa förutsättningar för en säker trafiksituation inom området.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2022-06-23 till 2022-07-15.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/gitarren.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2015/01154 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 15 juli 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades