Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4, Carlshem

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast torsdag 30 juni 2022.

Planområdet ligger på Carlshem, cirka 4 km från Umeå centrum och består av fastigheterna Glimmern 2 och del av Sofiehem 2:4. Vi handlägger ärendet med standardförfarande med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för kontor, centrumverksamhet, verksamheter och bostäder. Syftet med detaljplanen är även att skapa en stadsmässig utformning på bebyggelsen samt gaturum. Syftet är också att skapa trafiksäkra miljöer.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2022-06-09 till 2022-06-30.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • bullerutredning – komplettering. Sweco. 2022
  • riskutredning för Glimmern 2 m.fl. Tyréns. 2020.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/glimmernsofiehem.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/01847 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 30 juni 2022..

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

 

Kontaktuppgifter
För frågor vecka 23 kontakta:
• Harry Bertilsson 090-16 14 85 Harry.bertilsson@umea.se
• Angelica Wiklund 090-16 12 84 Angelica.wiklund@umea.se
För frågor övriga veckor kontakta:
• Susanne Ohlsson 090-16 64 94 Susanne.ohlsson@umea.se

Sidan publicerades