Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Holmsund 2:42 m.fl

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheterna Holmsund 2:1, 2:41, 2:42 och Holmsund S:66. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast 8 juli 2022.

Planområdet ligger vid Storsjöområdet, cirka 600 m från Holmsund Centrum och består av fastigheterna Holmsund 2:1, 2:41, 2:42 och Holmsund S:66. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med en utformning som överensstämmer med rådande stads- och landskapsbild. Syftet är också att säkerställa en god dagvattenhantering och bekräfta befintliga förhållanden för samlingslokalen.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2022-06-17 till 2022-07-08

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • bilaga dagvattenutredning.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/holmsund242.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2020/00357 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast senast 8 juli 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades