Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Ön 1:96 (Norra Ön)

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Ön 1:96 med flera. Planförslaget är på samråd och du kan lämna synpunkter senast fredag 4 februari 2021.

Planområdet ligger på Ön, cirka 1,5 km från Umeå centrum och består huvudsakligen av fastigheten Ön 1:96. Vi handlägger ärendet med utökat förfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för att bygga ca 2800 bostäder (framförallt flerbostadshus), en grundskola, två förskolor, centrumverksamheter, tre gång- och cykelbroar, en ny bilbro samt tre mobilitetsanläggningar för gemensam parkering med mera.

Detaljplanen har ett stort allmänt intresse och skiljer sig lite från den fördjupade översiktsplanen. Därför handläggs planen med så kallat utökat förfarande. Förändringarna från översiktsplanen är framför allt gjorda för att bevara de höga naturvärdena som finns inom området och för att tillgodose strandskyddets intressen. Anpassningar i gatustrukturen är också gjorda för att skapa gena och trygga gång- och cykelstråk samt integrera den nya bebyggelsen med befintlig.

Granska planen

Planförslaget är utställt för samråd från 2021-01-05 till 2021-02-04.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • illustrationsplan
  • bilagor i form av utredningar

Handlingarna finns här:

  • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/norraon.
  • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/norraon (klicka på länken läs mer om detaljplanearbetet)
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2013/00345 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast fredag 4 februari 2021.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Kommunfullmäktige prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Mer information

Hur upprättas en detaljplan?
www.umea.se/planprocess

Kontakt

Nelli Nilsson
Planarkitekt
Detaljplanering
Umeå kommun
090 - 16 23 88
nelli.nilsson@umea.se

Sidan publicerades