Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för Syrenen 7 m.fl, Backenområdet

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Syrenen 7 m.fl.. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast torsdag 15 juni 2023.

Planområdet ligger Backenområdet, cirka 2,5 km från Umeå centrum och består av Syrenen 7, 8 och 9. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Detaljplanen ska skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt möjlighet till centrumverksamheter i entréplan.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2023-05-25 till 2023-06-15.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • trafikutredning
  • trafikbullerutredning
  • skuggstudie
  • konsekvensanalys för handel.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/syrenen.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2018/00016 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast torsdag 15 juni 2023.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.

Sidan publicerades