Lämna synpunkter på detaljplaneförslag för
Tjädern 2

Umeå kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Tjädern 2. Planförslaget är på granskning och du kan lämna synpunkter senast 4 juli 2022.

Planområdet ligger Öst på stan, cirka 0,5 km från Umeå centrum och består av fastigheten Tjädern 2. Vi handlägger ärendet med standardförfarande; med ett samrådsskede och ett granskningsskede. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/planprocess.

Vad är syftet?

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning av bostäder. Syftet är också att säkerställa riksintresset för kulturmiljö genom att anpassa bebyggelsen till kvarterets kulturvärden. Detaljplanen syftar också till att skapa godtagbar trafikmiljö och dagvattenhantering samt till att säkerställa att riktvärdena för buller inte överskrids.

Planförslaget följer inriktning och intentioner i översiktsplanen.

Granska planen

Planförslaget är utställt för granskning från 2022-06-20 till 2022-07-04.

Planhandlingarna omfattar

  • plankarta
  • planbeskrivning
  • samrådsredogörelse
  • riksintresseanalys med bilaga
  • utlåtande kulturhistoriska värden.

Handlingarna finns här:

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på www.umea.se/tjadern2.
  • Skicka mejl till detaljplanering@umea.se.
  • Skicka post till Umeå kommun, Detaljplanering, 901 84 Umeå.

Ange diarienummer: BN-2021/01360 och dina kontaktuppgifter.

Lämna dina synpunkter senast senast 4 juli 2022.

Om du inte har svarat i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet.

Vem fattar beslut?

Byggnadsnämnden prövar förslaget efter granskning och fattar sedan eventuellt beslut om att anta planen.


Sidan publicerades